Disclaimer

Disclaimer

Toegang tot de site

Het raadplegen of gebruik maken van deze website (https://www.luxfries.com/) houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige disclaimer.

Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u als gebruiker uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.

Informatie die wordt aangeboden op de site

 • LUXFRIES NV,  met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke, Snipweg 7a, België en met ondernemingsnummer 0821962558, beheert deze site en past ze steeds aan teneinde aan de gebruikers ervan de meest recente informatie te verschaffen omtrent zijn producten.
 • LUXFRIES NV kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze site.
 • De inhoud van de site (daarbij inbegrepen de links) kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.
 • LUXFRIES NV wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de site worden verschaft.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De teksten, foto's, opmaak, lay-out, slogans, grafische illustraties en andere elementen die op deze website voorkomen, worden beschermd door het auteursrecht.
 • Het logo, de database, enz. die verschijnen op de site worden beschermd door respectievelijke intellectuele eigendomsrechten.
 • Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van deze site, onder welke vorm en door welk middel ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van LUXFRIES NV.
 • Hiervoor wordt ook verwezen naar de General terms and conditions document 16/08/2021, artikel 3 & artikel 14.

Aansprakelijkheid

 • Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal tegen LUXFRIES NV betreffende het gebruik der gegevens of de informatie die te zijner beschikking wordt gesteld op de site.
 • De aansprakelijkheid van LUXFRIES NV kan in geen geval in het gedrang komen in geval van schade, van welke aard ook, of deze nu consecutief of toevallig is.
 • Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de site op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen LUXFRIES NV, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de site of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft.

De gebruiker zal deze website te gebruiken zoals een goede huisvader en in geen geval:

beveiligings– en gebruiks gerelateerde zaken aanpassen, door hacken, verwijderen, uitschakelen, beschadigen; virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadwillige codes verspreiden.

Toepasselijk recht

Vermits uw bezoek aan de site uw akkoord met onderhavige disclaimer veronderstelt en dus een online akkoord inhoudt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering betreffende onderhavige site of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt beheerst door het Belgische recht.

Door de site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, België, en aanvaardt u om geen vorderingen in te stellen dan voor deze jurisdicties.

 

en-160719.pdf